Catégorie U6

U6A

JourHoraireTerrain
Mercredi 15h50 – 17h00 T3
Vendredi 17h00- 18h00 T3
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

Catégorie U7

U7A

JourHoraireTerrain
Mercredi 15h50 – 17h00 T3
Vendredi 17h00- 18h00 T3
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

U7B

JourHoraireTerrain
Mercredi 15h50 – 17h00 T3
Vendredi 17h00- 18h00 T3
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

Catégorie U8

U8 IRIS ELITE A

JourHoraireTerrain
Mardi 17h00- 18h00 T3
Vendredi 17h00- 18h00 T3
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

U8 IRIS ELITE B

JourHoraireTerrain
Lundi 17h00- 18h00 T2
vendredi 17h00- 18h00 T2
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

U8 REG A

JourHoraireTerrain
Mercredi15h50 – 17h00T3
Vendredi 17h00- 18h00 T2
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

Catégorie U9

U9 IRIS ELITE A

JourHoraireTerrain
Mercredi 15h50 – 17h00 T3
Vendredi 17h00- 18h00 T2
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

U9 IRIS ELITE B

JourHoraireTerrain
Mercredi 17h00- 18h00 T2
Vendredi 17h00- 18h00 T2
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

U9 REG A

JOURHORAIRETERRAIN
Lundi 17h00- 18h00 T2
Vendredi 17h00- 18h00 T3
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

Catégorie U10

U10 IRIS ELITE

JourHoraireTerrain
Mercredi 17h00- 18h00 T2
Vendredi 17h00- 18h00 T3
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

U10 REG A

JOURHORAIRETERRAIN
Mercredi18h10 – 19h30T3
Vendredi18h10 – 19h30T3
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

U10 REG B

JourHoraireTerrain
Lundi 17h00- 18h00 T2
jeudi 17h00- 18h00 T2
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

Catégorie U11

U11 IRIS ELITE

JourHoraireTerrain
Mercredi17h00- 18h00T2
Vendredi18h10 – 19h30T3
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

U11 REG A

JOURHoraireTerrain
Mardi 17h00- 18h00 T2
Jeudi 17h00- 18h00 T2
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

U11 REG B

JourHoraireTerrain
Mardi 17h00- 18h00 T2
Jeudi 17h00- 18h00 T2
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

Catégorie U12

U12 IRIS ELITE

JourHoraireTerrain
Mardi 17h00- 18h00 T3
Jeudi 17h00- 18h00 T3
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

U12 REG A

JourHoraireTerrain
Mardi 17h00- 18h00 T3
Jeudi 17h00- 18h00 T3
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

U12 REG B

JourHoraireTerrain
Lundi 17h00- 18h00 T3
Jeudi 17h00- 18h00 T3
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

Catégorie U13

U13 IRIS ELITE

JourHoraireTerrain
Mardi18h10 – 19h30T3
Jeudi18h10 – 19h30T2
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

U13 REG A

JourHoraireTerrain
Mardi17h00- 18h00T2
Jeudi17h00- 18h00T2
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

U13 REG B

JourHoraireTerrain
Mardi18h10 – 19h30T3
Jeudi18h10 – 19h30T2
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

U13 FILLES A

JourHoraireTerrain
Lundi17h00- 18h00T3
Mercredi17h00- 18h00T3
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

U13 FILLES B

JourHoraireTerrain
Lundi 17h00- 18h00 T3
Mercredi 17h00- 18h00 T3
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

Catégorie U14

U14 IRIS ELITE

JourHoraireTerrain
Mercredi18h10 – 19h30T2
Mercredi18h10 – 19h30T3
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

U14 REG A

JourHoraireTerrain
Mardi18h10 – 19h30T3
Vendredi18h10 – 19h30T1
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

Catégorie U15

U15 IRIS ELITE

JourHoraireTerrain
Mardi 18h10 – 19h30 T2
Jeudi 18h10 – 19h30 T2
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

Catégorie U16

U16 IRIS ELITE

Jour Horaire Terrain
Lundi18h10 – 19h30T2
Vendredi18h10 – 19h30T3
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

U16 FILLES A

JourHoraireTerrain
Lundi18h10 – 19h30T3
Mercredi17h00- 18h00T3
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

U16 FILLES B

JourHoraireTerrain
Lundi 18h10 – 19h30 T3
Mercredi 17h00- 18h00 T3
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)

Catégorie U17

U17 IRIS ELITE

JourHoraireTerrain
Mardi18h10 – 19h30T2
Jeudi18h10 – 19h30T3
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)


Catégorie U19

U19 IRIS ELITE

JourHoraireTerrain
Lundi19h30 – 21h30T3
Jeudi19h30 – 21h30T1 ou T2
T1 (Terrain herbe) – T2 (Terrain Synth haut) – T3 (Terrain Synth bas)